Při nákupu nad 1490 Kč získáte dopravu zdarma.

Reklamační řád e-shopu

Reklamační řád popisuje pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) v souvislosti s nakupováním zboží nebo využíváním služeb nabízených na našem e-shopu www.drink-vassa.com.

Práva a povinnosti neupravené tímto Reklamačním řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a týkaji se společnosti VASSA SPIRIT s.r.o., IČ: 06962971, DIČ: CZ06962971 se sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 292167

1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jste oprávněni uplatnit právo z vad, které se u zboží projeví do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není v tomto Reklamačním řádu uvedeno jinak. To neplatí pro:Jste oprávněni uplatnit právo z vad, které se u zboží projeví do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není v tomto Reklamačním řádu uvedeno jinak. To neplatí pro:
a) zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít, tedy doba použitelnosti nebo minimální trvanlivost (ta je typicky uvedena na obale, nebo na našem e-shopu)
b) vadu zboží, které jsme kvůli té samé vadě zlevnili;
c) vadu zboží způsobenou nadměrným zatěžováním nebo použitím v podmínkách, které nejsou pro takové zboží přiměřené
d) vadu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, skladování nebo nesprávné údržby v rozporu s našimi pokyny, resp. pokyny výrobce (návod k užití zboží) nebo jiným zásahem; a
e) vadu zboží, která vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

Pokud vás před uzavřením kupní smlouvy zvlášť neupozorníme, že se některá vlastnost zboží liší, a vy s tím neprojevíte výslovný souhlas, odpovídáme vám dále za to, že vedle ujednaných vlastností zboží:
1. je vhodné k účelu, k němuž se zboží takového druhu obvykle používá
2. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití 
3. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou jsme vám poskytli před uzavřením kupní smlouvy.

Pokud se vada zboží projeví v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že vadu vytknete oprávněně.

Právo z vadného plnění nemůžete uplatňovat, pokud jste vadu způsobili sami.

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Máte-li právo dle § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náleží vám i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud však právo na náhradu neuplatníte do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

2. ZPŮSOB REKLAMACE

Zboží můžete reklamovat těmito způsoby:
a) prostřednictvím emailu na adrese: info@vassaspirit.com
b) telefonicky na čísle 607 502 171, a to v PO až PA v čase 7:00 až 14:00 hod
c) prostřednictvím pošty (zašlete dopis, nejlépe doporučený, na adresu sídla společnosti)

Při reklamaci máte právo žádat, abychom odstranili vadu, kterou zboží má. To neplatí, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což posoudíme zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.
Naše společnost odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby vám nezpůsobil značné obtíže, přitom se zohlední povaha zboží a účel, pro který jste zboží koupili. K odstranění vady převezmeme zboží na vaše náklady.

Jako zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
a) naš e-shop drink-vassa.com vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedenými ustanoveními;
b) se vada projeví opakovaně;
c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které jste obdrželi.

Nemůžete odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme neporušené zboží v původním obalu. V případe, že obdržíme zboží v otevřeném obalu vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za použití zboží.

3. PRŮBĚH REKLAMACE

Doporučujeme vám objednané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.Doporučujeme vám objednané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Pro uplatnění reklamace využijte náš formulář “formulář uplatnění reklamace” nebo “formulář odstoupení od kupní smlouvy” na našich webových stránkach.

Jsme povinni vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a o vyřízení reklamace musíte být informováni nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s námi nedohodnete na delší lhůtě. Pokud ve stanovené době reklamaci nevyřídíme a neinformujeme vás o způsobu jejího vyřízení, jste oprávněni od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jsme povinni vám vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě reklamace části nebo celé objednávky vám bude vystaven opravný daňový doklad dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datem, kdy vám byl opravný daňový doklad poskytnut

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Změna Reklamačního řáduTento Reklamační řád může naše společnost jednostranně měnit či doplňovat. Provedenými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly z kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního řádu.

Tento Reklamační řád je účinný ke dni 6. ledna 2023.